గ్రామ పాలక వర్గం Back to list

గ్రామ పాలక వర్గం

 

                               శ్రీమతి కౌతరపు నాగరత్నం              శ్రీ గొర్రెపాటి సురేష్  

                             సర్పంచ్                                  ఉప సర్పంచ్ 

 

గత పాలక వర్గం (22.08.2006 నుండి 2012 వరకు)